EVERY SPACE HAS ITS OWN "DEE DEE" STORY 

" IDEA  ดีๆ เกิดขึ้นที่  IDEE "   เพราะเรารักในงานออกแบบ และมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดี  

ARCHITECTURE

งานตกแต่งภายใน

ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ

ด้วยความรักหลงใหลในงานออกแบบสถาปัตยกรรม และประสบการณ์มากกว่า 10 ปี เราเชื่อว่า

 

  • งานออกแบบที่มีเอกลักษณ์ คือการผสมผสานระหว่างตัวตน ความต้องการของผู้ใช้งาน และความสวยงามของรายละเอียดทางสถาปัตยกรรม  เพราะทุกคนไม่เหมือนกัน...สถาปัตยกรรมจึงโดดเด่น

 

  • งานออกแบบที่ดี ต้องสวยงามในระยะยาวและดูแลรักษาง่าย เราจึงใส่ใจในรายละเอียด การเลือกใช้วัสดุ และ การจัดการพื้นที่ใช้สอย

  • การสร้างงานที่ดี ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ตั้งใจ การจัดการที่ดี ซื่อสัตย์ และประสบการณ์

ขั้นตอนการรับงานออกแบบ

Brief& Concepts

- รับข้อมูล ความต้องการของลูกค้า

  - ศึกษาภาพรวมและแนวคิด

Preliminary

- วางผัง Planning & Layout

- Image & Concept Designs

Design Development

- นำเสนอแนวคิดโดยภาพ 3D

- นำเสนอวัสดุที่เหมาะสม

- เลือกเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสม

- พัฒนาแบบโครงสร้างและงานระบบ

Construction Drawing

- แบบขออนุญาตก่อสร้าง

- แบบก่อสร้างเพื่อการประมูล

นอกจากนี้ขั้นตอนการทำงานออกแบบและก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมภายนอกและภายใน ยังประกอบไปด้วยรายละเอียดอีกมาก ในการพัฒนางานออกแบบที่มีคุณภาพ...  เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อ สะท้อนอัตลักษณ์ของคุณลงในงานของเรา

“We strive to create memorable space with a commitment to the spirit of clients, practical functions and cost effectiveness."  

Privacy Policy & Data Protection under PPDA | Terms and Conditions © All Rights Reserved 2018 IDEE Architects